Ogólne Warunki Sprzedaży

Członkom Stowarzyszenia, którzy zechcą korzystać w relacjach handlowych ze swoimi klientami z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży rekomendujemy zawarcie w swoich dokumentach handlowych (oferty, umowy, potwierdzenia zamówień) niniejszej formuły:

Do stosunku umownego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży opublikowane na stronie Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek pod adresem https://polskiechoinki.org/ogolne-warunki-sprzedazy

 

OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY

w transakcjach z przedsiębiorcami

z dnia 1 września 2023 roku

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży choinek świątecznych, gałęzi, stroiszu i innych produktów zwanych dalej choinkami lub produktami  sprzedawanych przez Sprzedającego.
 2. Ogólne Warunki sprzedaży obowiązują jedynie w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Nie mają one zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 oraz art. 3855 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, wystawienie potwierdzenia zamówienia, ewentualnie inna forma uzgodniona przez strony.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w terminie i wysokości wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku płatności zadatku w ustalonym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w przypadku wystąpienia drastycznego wzrostu kosztów takich czynników jak: paliwa, energii, materiałów opakowaniowych, kursów walut, podatków, urzędowo ustalanych stawek płacy minimalnej itp. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej do 31 października  danego roku, w którym zostało złożone zamówienie.  Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmianę ceny,  ma prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie cen. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, a Sprzedający w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona zwrotu otrzymanego zadatku.
 6. Niezależnie od powyższego, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztu dostawy w przypadku wystąpienia drastycznego wzrostu stawek transportowych. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej do dnia 15 listopada  danego roku, w którym zostało złożone zamówienie.  Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmianę kosztów transportu,  ma prawo zrezygnować z transportu Sprzedającego i odebrać zamówione choinki własnym transportem.

Specyfikacja jakościowa, zasady płatności, warunki dostawy:

 1. Ustala się zasady klasyfikacji jakościowej podane na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek https://polskiechoinki.org/ogolne-warunki-sprzedazy.
 2. Dostawy są możliwe nie wcześniej niż 15 listopada  i nie później niż 12 grudnia.
 3. O ile Kupujący wskaże termin dostawy jodeł wcześniejszy niż 22 listopada a termin dostawy świerków wcześniejszy niż 29 listopada, to w takiej sytuacji Sprzedający nie udziela gwarancji na utratę świeżości choinek i opadanie igieł.
 4. O ile strony nie postanowią inaczej, to uzgodniona cena nie obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia ładunku na czas transportu a transport odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody transportowe, chyba że Kupujący wykaże że Sprzedający działał w sposób rażąco niedbały.
 5. Pozostałą część ceny Kupujący zobowiązany jest wpłacić na 7 dni przed terminem dostawy, jednakże nie później niż do dnia 5 grudnia danego roku.
 6. Sprzedający ma prawo powstrzymać się z realizacją dostawy do czasu otrzymania pełnej płatności. W przypadku opóźnienia płatności od 1 do 7 dni termin dostawy może ulec przesunięciu. W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 7 dni, umowę uważa się za zerwaną z winy Kupującego, a Sprzedającemu przysługuje prawo do zatrzymania otrzymanego wcześniej zadatku.
 7. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest plantacja Sprzedającego.  Odebrany towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty.
 8. Kupujący jest zobowiązany do rozpakowania palet i dokładnego skontrolowania towaru bezpośrednio po jego otrzymaniu. Ewentualne reklamacje ze zdjęciami i opisem zgłaszanych wad i zastrzeżeń oraz liczbą wadliwych sztuk należy zgłosić Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od dostawy na adres e-mail Sprzedającego pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku gdy ilość wadliwych produktów nie przekracza 5 % danej dostawy.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego z wszystkich tytułów  jest ograniczona do kwoty ceny nabycia towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.
 11. W przypadku wystąpienia ewentualnych różnic pomiędzy ilościami zamówionych i dostarczonych choinek, strony będą uważały umowę za wykonaną prawidłowo, o ile różnice te dla żadnej z pozycji nie będą  większe niż +/- 10 %, a dla łącznej ilości różnica nie będzie większa niż +/- 5 %, przy czym w każdym przypadku Kupujący zapłaci za faktycznie odebrane ilości.
 12. W przypadku gdy Kupujący zamierza wywieźć produkty  do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zamówione choinki będą musiały przejść odprawę celną, strony w osobnym dokumencie jednoznacznie wyspecyfikują dodatkowe wymagania oraz dokumenty, do dostarczenia których zobowiązany jest Sprzedający. Sprzedający nie odpowiada za brak dokumentów, które nie zostały wyspecyfikowane przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 13. Kupujący poniesie koszt certyfikatów i opłat celnych niezbędnych do wywiezienia choinek poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14.  W przypadku rezygnacji przez Kupującego z dostawy do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na skutek wprowadzenia przez władze państw innych niż Rzeczpospolita Polska po dacie złożenia zamówienia dodatkowych restrykcji, wymagań formalnych i ograniczeń uważa się, że umowa jest niewykonana z winy Kupującego, a Sprzedającemu przysługuje prawo do zatrzymania otrzymanego wcześniej zadatku.

Zasady odpowiedzialności, siła wyższa:

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w przypadku rezygnacji lub zmiany terminu dostawy, jeżeli wynikły one na skutek działania siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, której żadna ze Stron co do wystąpienia lub co do zakresu nie mogła przewidzieć przy zawieraniu Umowy oraz której skutków nie można było uniknąć. Przez zdarzenia siły wyższej Strony rozumieją w szczególności: pożar, powódź, wojnę, katastrofę, huragan, chorobę roślin (plaga lub zaraza, która pojawi się lub rozszerzy w niewystępującym dotychczas zakresie), powszechny strajk, powszechną awarię linii przesyłowych energii elektrycznej, zamieszki, rewolty, akty terroru i sabotażu, strajki o ile miały one rzeczywisty wpływ na niemożność wywiązania się przez strony z realizacji umowy.
 3. Strona powołująca się na okoliczności wystąpienia siły wyższej ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony listem poleconym lub e-mailem, chyba że zawiadomienie to nie jest możliwe.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia rozmów w celu ustalenia innego terminu dostawy. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do nowego terminu dostawy w okresie 7 dni od dnia zawiadomienia, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, zaś Sprzedający w terminie 7 dni dokona zwrotu otrzymanego zadatku.
 5. W przypadku masowej choroby roślin lub zarazy (nawet jeżeli choroby w podobnym zakresie już kiedyś występowały)  Sprzedający ma prawo zmniejszyć zamówienie pod warunkiem,  że poinformuje o tym Kupującego do dnia 31 października danego roku. 
 6. Strony ustalają, iż nie są rozumiane jako siła wyższa przypadki będące następstwem okoliczności takich  jak: epidemie, zakażenia lub zachorowania na choroby zakaźne (w tym COVID -19) lub inne choroby zakaźne, które się pojawią  lub rozszerzą, jak również związane z tymi chorobami ograniczenia w handlu detalicznym.

Postanowienia końcowe

 1. W razie sprzeczności treści umowy z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży wiążąca jest umowa.
 2. Jeżeli nie zostały przewidziane wyraźnie inne formy korespondencji pomiędzy stronami, wówczas korespondencję pomiędzy Sprzedającym a Kupującym związaną z wykonywaniem Umowy uznaje się za doręczoną jeżeli (i) wiadomość elektroniczna zostanie zapisana w skrzynce poczty elektronicznej adresata (ii) zostanie doręczona osobiście albo (iii) w dniu otrzymania listu poleconego lub po upływie 10 dni od daty nadania listu poleconego w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Niedokonanie odbioru pod wskazanym w Umowie adresem korespondencyjnym, wywołuje skutki doręczenia zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego.
 3. Korespondencja pomiędzy stronami będzie prowadzona w języku polskim, a w przypadku kontrahenta zagranicznego dopuszcza się stosowanie języka angielskiego.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku prawnego będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Choinka naturalna jest dobra dla środowiska – najpierw przez 8 lat wchłania olbrzymie ilości CO2, a po użyciu jest w 100% biodegradowalna. W miejsce jednej wyciętej lub wykopanej na Boże Narodzenie sadzone są 2 następne, dzięki czemu trwa non stop nieustający proces hodowli drzew, wchłaniania CO2 i produkcji tlenu.

więcej

Wspieramy stowarzyszonych plantatorów w prowadzonej przez nich działalności oraz integrujemy środowisko branżowe. Wymieniamy się informacjami o rynkach, rozpowszechniamy wspólne standardy jakościowe, a przede wszystkim promujemy PRAWDZIWE CHOINKI Z POLSKICH PLANTACJI.

więcej

Jednym z celów Stowarzyszenia  jest poprawa jakości choinek dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski. Aby móc osiągnąć ten cel, jak również zapewnić uczciwą konkurencję, członkowie Stowarzyszenia uzgodnili kryteria pomiaru wysokości  i oceny jakości choinek.

więcej